XCEL Sp. z o.o. Sp. k.
Czereśniowa 58, 43-520 Chybie
NIP: 5482626219 REGON: 241702340
Nr konta: 47 2490 0005 0000 4530 8395 3900
I.   Definicje regulaminowe
II.  Postanowienia wstępne regulaminu
III. Rejestracja
IV. Procedura składania zamówień i moment zawarcia umowy sprzedaży
V.  Zapłata ceny za towar
VI. Realizacja dostawy – informacje
VII. Procedura Reklamacyjna
VIII. Gwarancje
IX. Odstąpienie od umowy – zwroty towarów w ramach odstąpienia od umowy
X.  Regulacje świadczenia usług drogą elektroniczną
XI. Polityka Prywatności
XII. Polityka Cookies
XIII. Postanowienia Końcowe
Niniejszy regulamin, jest regulaminem o którym mowa w art 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), a także reguluje warunki zawierania Umów sprzedaży w Sklepie internetowym, zgodnie z treścią innych ustaw, odpowiednio regulujących ten obowiązek.
1. I. Definicje regulaminowe
1. REGULAMIN– niniejszy Regulamin wraz z załącznikami; informujący o obowiązkach oraz uprawnieniach dwóch Stron Umowy;
2. SKLEP– sklep internetowy www.lekkodesign.com
3. SPRZEDAWCA– XCEL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. , z siedzibą w Chybiu, pod adresem Czereśniowa 58, 43-520 Chybie, NIP: 5482626219 REGON: 241702340,
4. USŁUGODAWCA– XCEL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. , z siedzibą w Chybiu, pod adresem Czereśniowa 58, 43-520 Chybie, NIP: 5482626219 REGON: 241702340,
5. KLIENT– osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca produkty za pośrednictwem adresu e-mail należącego do sklepu internetowego www.lekkodesign.com
6. KONSUMENT– osoba fizyczna nabywająca produkty za pośrednictwem Sklepu internetowego lub mailowo w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
7. KUPUJĄCY– Klient oraz Konsument łącznie;
8. ZAMÓWIENIE– złożona przez Kupującego za pośrednictwem strony internetowej oferta zawarcia umowy sprzedaży;
9. UŻYTKOWNIK– każdy podmiot korzystający ze strony sklepu internetowego;
10. KONTO– indywidualny panel administracyjny Użytkownika dostępny po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu w Sklepie internetowym oznaczony loginem i hasłem, służący zawieraniu umów sprzedaży;
11. REJESTRACJA– proces polegający na utworzeniu przez Użytkownika Konta w Sklepie internetowym ;
12. UMOWA SPRZEDAŻY– umowa sprzedaży towaru zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym za pośrednictwem Sklepu internetowego;
13. PRODUKT– każdy przedmiot sprzedawany za pośrednictwem sklepu internetowego;
14. FORMA PŁATNOŚCI– forma zapłaty za zamówiony produkt, wybrana przez Kupującego podczas składanego Zamówienia oferowana przez Sklep lub w wyniku indywidualnych ustaleń prowadzonych ze Sklepem w innej formie niż prezentowane na stronie internetowej formy płatności;
15. FORMA DOSTAWY– forma dostarczenia zamówionego produktu, wybrana przez Kupującego podczas składanego Zamówienia lub w wyniku indywidualnych ustaleń prowadzonych ze Sklepem w innej formie niż prezentowane na stronie internetowej formy dostawy;
16. KOSZYK – forma magazynowania wybranych przez Kupującego produktów w celu późniejszego ich zakupu;
17. WADA– wada prawna lub wada fizyczna zakupionego produktu
II. Postanowienia wstępne Regulaminu
1. Właścicielem, sprzedawcą oraz administratorem sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.lekkodesign.com jest XCEL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. , z siedzibą w Chybiu, pod adresem Czereśniowa 58, 43-520 Chybie, NIP: 5482626219 REGON: 241702340
2. Przedmiotem działalności sklepu internetowego jest sprzedaż detaliczna małej architektury za pośrednictwem sieci Internet.
3. Umowa sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym zawierana jest w języku polskim zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
4. Wszystkie produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski, a nadto są produktami oferowanymi Kupującym na ich specjalne zamówienie, to jest nie są one prefabrykowane i są produkowane dopiero po złożeniu przez Kupującego zamówienia określającego specyfikację tych produktów.
5. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Kupującemu produktów bez wad.
6. Treść Regulaminu, w przypadku odrębnej decyzji Kupującego stanowi treść zawartej Umowy pomiędzy Stronami. Treść Umowy zostaje stosownie do obwiązujących przepisów utrwalona oraz udostępniona Kupującemu na trwałym nośniku, w celu zagwarantowania Kupującemu możliwości powołania się na niego w razie potrzeby.
7. W celu zawarcia Umowy ze Sprzedawcą Kupujący może skorzystać z prawa do negocjacji warunków Umowy lub zawrzeć ze Sprzedawcą Umowę w oparciu o niniejszy Regulamin.
8. Sprzedaż prowadzona jest na terenie Rzeczpospolitej Polski oraz na terenie Unii Europejskiej.
9. Ceny podane na stronie Sklepu internetowego wyrażone są w złotych polskich oraz euro i są cenami brutto.
10. Kupujący może składać zamówienia w Sklepie 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.
11. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie głównej sklepu internetowego. Regulamin może zostać utrwalony, pozyskany i odtworzony poprzez jego wydrukowanie lub zapisanie go na odpowiednim nośniku danych.
III. Rejestracja
1. Rejestracja w Sklepie internetowym jest dobrowolna i bezpłatna.
2. W celu dokonania Rejestracji w Sklepie Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracji znajdujący się na stronie internetowej Sklepu, podając w nim swoje prawdziwe dane.
3. Użytkownik w celu pomyślnego przejścia procesu Rejestracji zobowiązany jest podać następujące dane:
a) Imię
b) Nazwisko
c) Telefon
d) E-mail
e) Hasło
Następnie, aby umożliwić Sprzedawcy realizacją ewentualnego zamówienia Użytkownik, niebędący przedsiębiorcą powinien uzupełnić dane adresowe:
f) ulica i numer domu
g) kod pocztowy
h) miasto
i) kraj
4. Użytkownik, będący przedsiębiorcą, powinien dodatkowo podać numer NIP oraz nazwę i siedzibę firmy.
5. Opcjonalnie użytkownik może wskazać inny adres do wysyłki i podać odpowiednio dane niezbędne do realizacji zamówienia.
6. Po wypełnieniu przez Użytkownika pól formularza Rejestracji wymaganymi danymi zostanie utworzone Konto Użytkownika.
7. W przypadku gdy dane Użytkownika wymagane podczas procesu rejestracji ulegną zmianie, Użytkownik zobowiązany jest do ich aktualizacji w celu doprowadzenia do stanu zgodnego z rzeczywistością.
8. W sytuacji, gdy dane Użytkownika wymagane podczas procesu rejestracji ulegną zmianie po rozpoczęciu realizacji zamówienia, Użytkownik zobowiązany jest do ich aktualizacji i poinformowania o tym Sklepu.
IV. Procedura składania zamówień i moment zawarcia umowy sprzedaży
1. Kupujący może składać zamówienia w Sklepie 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu  poprzez stronę internetową www.lekkodesign.com
2. Odpowiedź ze strony Sklepu następuje w ciągu 24 godzin od zgłoszenia, w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w godzinach pracy sklepu.
3. Sklep prowadzi sprzedaż na terytorium Unii Europejskiej.
4. Sklep wystawia fakturę sprzedaży.
5. Informacje o produktach prezentowane na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego; stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży.
6. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną Sprzedawcy przez Kupującego.
7. W celu złożenia zamówienia poprzez formularz Kupujący powinien dodać do „Koszyka” produkt, który zamierza kupić. Dodanie produktu do „Koszyka” nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia. Produkty mogą być dodawane lub usuwane z „Koszyka”.
8. „Koszyk” umożliwia Kupującemu zarządzanie zamawianymi produktami oraz przeliczanie wartości zamówienia.
9. Aby sfinalizować zamówienie należy dodać do „Koszyka” wybrane przez siebie produkty.
10. Następnie należy podać dane klienta: Imię nazwisko, adres wysyłki, numer telefonu, adres mailowy, jeżeli wystawiana faktura na firmę dane firmy.
11. Kolejnym etapem składania zamówienia jest określenie sposobu płatności oraz wysyłki towaru.
12. Po dokonaniu tych czynności należy wybrać przycisk „Zamawiam i płacę” w przypadku potwierdzenia złożonego zamówienia.
13. Po złożeniu prawidłowego zamówienia przez Kupującego, Po złożeniu prawidłowego zamówienia przez Kupującego, Sprzedawca weryfikuje możliwość realizacji zamówienia i przesyła niezwłocznie Kupującemu informację na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany przy składaniu Zamówienia lub podczas rejestracji.
Umowa zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia klientowi przez sprzedawcę informacji o przyjęciu zamówienia.
14. Zamówienia są realizowane w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
15. Termin realizacji zamówienia jest różny dla poszczególnych towarów dostępnych w sklepie internetowym www.lekkodesign.com . Realizacja zamówienia odbywa się w ciągu do 4 tygodni liczonych od zaksięgowania zapłaty za produkt na koncie. Na całkowity czas realizacji zamówienia składa się procedura przygotowania produktu przez Sprzedawcę oraz czas potrzebny podmiotowi realizującemu dostawę na dostarczenie przesyłki do Kupującego. W razie wątpliwości Kupujący może skontaktować się ze Sprzedawcą w celu uzyskania informacji w tym zakresie.
V. Zapłata ceny za towar
1. Płatności za nabyte w sklepie przez Kupującego produkty dokonywane są za pomocą narzędzi płatniczych udostępnianych w Sklepie oraz innych ustalonych ze Sprzedawcą.
2. Wszystkie ceny w Sklepie są cenami brutto.
3. Sklep przewiduje następujące rodzaje płatności:
a) przedpłata:
– płatność za pomocą narzędzia PRZELEWY 24 / PayPal
4. Kupujący dokonuje zakupu towaru oraz zamówienia usługi według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia.
5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmiot realizujący dostawy. Postanowienie to nie dotyczy zamówień już realizowanych.
6. Sprzedawca może przeprowadzać i odwoływać akcje promocyjne. Akcje promocyjne polegają na okresowym obniżeniu ceny produktu. Okresowe obniżenie ceny towaru obowiązuje do wyczerpania produktów objętych akcją promocyjną lub do momentu upłynięcia okresu czasu, na jaki akcja była przewidziana. O rozpoczęciu i zakończeniu akcji promocyjnych, w tym o wyczerpaniu produktów objętych akcją promocyjną Sprzedawca poinformuje Kupujących.
7. Akcje promocyjne nie łączą się ze sobą. W razie jakichkolwiek wątpliwości w przedmiocie obowiązywania i zakresu akcji promocyjnych zaleca się, aby Kupujący skontaktowali się ze Sprzedawcą.
VI. Realizacja dostawy – informacje
1. Dostawa następuje na adres wskazany przez Kupującego w zamówieniu.
2. Zamówiony towar dostarczany jest przez firmę kurierską.
3. Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że towar nie jest możliwy do wyprodukowania, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia Umowy, zawiadomi o tym Kupującego, który podejmie decyzję o dalszych losach złożonego przez niego zamówienia.
4. Jeżeli Sprzedawca nie może wykonać świadczenia o właściwościach indywidualnie zamówionych przez Kupującego z powodu przejściowej niemożności jego spełnienia, Sprzedawca może za zgodą Kupującego spełnić świadczenie zastępcze, odpowiadające tej samej jakości i przeznaczeniu lub w inny ustalony przez strony sposób.
5. Zaleca się, aby Kupujący będący jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 221Kodeksu Cywilnego, w miarę możliwości dokonał sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę (kurier), spisał odpowiedni protokół. Sprawdzenie przesyłki ułatwi i przyspieszy dochodzenie ewentualnych roszczeń od podmiotu odpowiedzialnego w przypadku mechanicznego uszkodzenia przesyłki powstałego w trakcie transportu. W takich sytuacjach zaleca się, aby Kupujący skontaktował się w jak najszybszym czasie ze Sprzedawcą na podane dane kontaktowe.
7. Koszt dostawy są ustalane jest ustalany indywidualnie w trakcie składania zamówienia.
VII. Procedura Reklamacyjna
1. W przypadku umów zawieranych z Konsumentami w rozumieniu art. 221Kodeksu cywilnego, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 i kolejnych Kodeksu cywilnego za wady fizyczne lub prawne (rękojmia). W przypadku umów, gdzie Kupujący jest przedsiębiorcą, Strony wyłączają w całości przepisy o rękojmi.
2. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem  dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem świadczenia sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
3. Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady.
4. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z Umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z Umową jeżeli:
a) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć, ze względu na cel w Umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
b) nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował Sprzedawcę przy zawarciu Umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
c) została Kupującemu wydana w stanie niezupełnym
5. Na równi z zapewnieniem Sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub jego przedstawiciela, osoby, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, oraz osoby, która przez umieszczenie rzeczy sprzedanej w swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent.
6. W przypadku Umowy z Konsumentem, jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta. W sytuacji stwierdzenia wady po upływie roku od momentu wydania rzeczy obowiązek wykazania, że wada istniała w produkcie w momencie zakupu spoczywa na Konsumencie.
7. Konsument, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:
a) złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;
b) złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy;
c) żądać wymiany produktu na wolny od wad;
d) żądać usunięcia wady
8. Konsument, nie może odstąpić od Umowy jeżeli wada jest nieistotna.
9. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą na Adres Reklamacyjny.
10. Sprzedawca prosi, aby w celu ułatwienia procesu reklamacyjnego dołączyć opis niezgodności towaru z Umową.
11. Sprzedawca w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do zgłoszenia Konsumenta. W przeciwnym razie uważa się, że Sprzedawca uznał oświadczenie lub żądanie Konsumenta za uzasadnione.
12. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądania Konsumenta jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową, rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim, możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności rzeczy z Umową wymaga nadmiernych kosztów.
13. W przypadku obniżenia ceny, obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
14. Jeżeli z powodu wady rzeczy sprzedanej Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy albo obniżeniu ceny, może od żądać naprawienia szkody którą poniósł przez to, że zawarł Umowę nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia Umowy, kosztów odebrania, przewodu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim odniósł z nich korzyści a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej oraz kosztów procesy.
15. Powyższe nie uchybia przepisom powszechnie obowiązującym o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.
17. Wadami nie są:
a) naturalne (odpowiedniego do rodzaju użytego materiału)
b) zużycie towaru i w procesie użytkowania,
c) uszkodzenia mechaniczne (obicia, otarcia, zadrapania, odbarwienia),
d) uszkodzeń wynikłych z niewłaściwego użytkowania i konserwacji-
18. wady jawne widoczne w momencie otrzymania paczki, a nie zgłoszone natychmiast po ich stwierdzeniu
19. Adresem reklamacyjnym jest: XCEL Sp. z o.o. Sp. k
20. Istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez:
a) Rzecznika konsumentów
b) wniosek o mediacje do Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej
VIII. Gwarancja
1. Towary sprzedawane za pośrednictwem Sklepu internetowego mogą być objęte gwarancją producenta lub importera.
2. Sprzedawca nie udziela gwarancji.
3. Przepisy gwarancyjne nie wyłączają możliwości reklamowania produktu z tytułu rękojmi w odniesieniu do umów, gdzie Kupującym jest Konsument.
IX. Odstąpienie od umowy – zwroty towarów w ramach odstąpienia od umowy
1. Na podstawie postanowień art. 38 pkt 3 ustawy o prawach konsumenta, Kupującym nie przysługuje prawo odstąpienia od zawartych umów sprzedaży.
2. W przypadku, gdy w ofercie Sklepu będą dostępne produkty prefabrykowane (co wymaga, aby informacja taka była indywidualnie zamieszczona na podstawie danego produktu), Konsument, na podstawie art. 27 ustawy o prawach konsumenta, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, 34 oraz 35 Ustawy o prawach konsumenta, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni od dnia doręczenia mu przedmiotu umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać drogą elektroniczną na adres: HXCEL Sp. z o.o. Sp. k. , z siedzibą w Chybiu, pod adresem Czereśniowa 58, 43-520 Chybie, NIP: 5482626219 REGON: 241702340 .
3. Oświadczenie może zostać złożone na formularzu który stanowi Załącznik do niniejszego Regulaminu i które jest dostępne na stronie www.lekkodesign.com lub w innej formie, zgodnie z ustawą o prawach Konsumenta.
4. Wraz z oświadczeniem, o którym mowa w punkcie 1, Klienta prosi się również o przesłanie informacji o aktualnym numerze konta, na który należy dokonać zwrotu należności.
5. Sprzedawca potwierdza Konsumentowi niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy jego otrzymanie. Potwierdzenie takie wysyłane jest na adres e-mail, podany przy Zamówieniu lub wskazany jako kontaktowy na złożonym oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.
6. W razie odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą.
7. Konsument ma obowiązek zwrócić produkt lub produkty niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy, na ustalony ze sprzedawcą adres.
8. Konsument zwraca przedmiot lub przedmioty Umowy od której odstąpił na własne ryzyko oraz koszt.
9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu lub produktów będących przedmiotem Umowy, następujące po korzystaniu z produktu lub produktów w sposób wykraczający poza zwykły zarząd produktem, w celu stwierdzenia cech, funkcjonalności oraz charakteru produktu.
10. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostarczenia produktu w przypadku, gdy taki nastąpił, biorąc pod uwagę najtańszy sposób dostarczenia towaru.
11. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności o czym mowa w pkt. 8 powyżej;
12. Konsument, w przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość na usługi rozpoczęte za zgodą Konsumenta przed upływem terminu odstąpienia od Umowy, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy.
13. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w Umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
14. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
15. Konsumentowi, zgodnie z art. 39 Ustawy o prawach konsumenta nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w przypadkach:
– użycia towaru nie według jego przeznaczeniu
– uszkodzeń mechanicznych towaru (obicia, otarcia, zadrapania, odbarwienia),
– uszkodzeń wynikłych z niewłaściwego użytkowania i konserwacji
– wad jawnych towaru widocznych w momencie otrzymania paczki, a nie zgłoszonych natychmiast po ich stwierdzeniu
X. Regulacje świadczenia usług drogą elektroniczną
Usługodawca świadczy za pośrednictwem sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.lekkodesign.com następujące usługi elektroniczne:
a) założenie i prowadzenie konta w sklepie internetowym
b) umożliwienie złożenia zamówienia poprzez odpowiedni formularz
2. Świadczenie usług elektronicznych przez Usługodawcę jest bezpłatne.
3. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu konta w sklepie internetowym zawarta jest na czas nieokreślony.
4. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożeniu zamówienia poprzez odpowiedni formularz zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia zamówienia albo zaprzestania jego składania przez usługobiorcę.
5. Usługobiorca jest zobowiązany do korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest korzystanie z usług elektronicznych w sposób bezprawnie zakłócający funkcjonowanie sklepu internetowego poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń oraz rozsyłanie lub umieszczanie w sklepie internetowym niezamówionej informacji handlowej.
XI. Polityka Prywatności
1. Administratorem danych pozyskiwanych za pośrednictwem sklepu internetowego jest właściciel sklepu.
2. Sklep internetowy działa zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującymi, w szczególności z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).
3. Administrator sklepu zobowiązuje się do ochrony przekazywanych przez Użytkowników danych osobowych przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych lub niewłaściwym ich wykorzystaniem.
4. Administrator danych osobowych przetwarza je w celu realizacji umów zawieranych za pośrednictwem sklepu internetowego oraz w celach związanych z marketingiem bezpośrednim własnych produktów.
5. Administrator dokłada wszelkich starań technicznych oraz gwarantuje zachowanie należytej staranności, mającej na celu ochronę interesów osób, których dotyczy niniejsza Polityka Prywatności, a więc osób których dotyczą zbierane dane.
6. Użytkownik podaje swoje dane osobowe potrzebne do rejestracji dobrowolnie.
7. Zgodnie z obowiązującym prawem, w przypadku żądania usunięcia danych osobowych Klienta, usunięciu nie ulegają dane osobowe Klienta, znajdujące się w dokumencie sprzedaży przechowywanym na potrzeby fiskalne.
8. Administrator przekazuje zebrane dane osobowe Klienta, w zakresie niezbędnym do dokonania dostawy produktu do Klienta, wybranemu przewoźnikowi.
9. Administrator danych osobowych zbiera dane osobowe do określonych celów, ujętych poniżej:
a) zawarcia i wykonania umowy sprzedaży produktów
b) dostawa produktów i obsługa procesu reklamacyjnego
c) obsługi procesu rejestracji konta Użytkownika, przy wykorzystaniu dostępnego panelu rejestracyjnego na stronie
d) logowania do konta, będącego podstroną sklepu w celu kontrolowania składanych przez Klienta zamówień
Administrator przetwarza dane Kupującego podane przy procesie zamówienia.
1) Administrator przetwarza dane: Imię i Nazwisko oraz Adres e-mail w przypadku zgłoszenia zapytania poprzez formularz kontaktowy.
2) Użytkownik ma prawo wglądu oraz modyfikacji swoich danych osobowych w każdym czasie, jak również żądania ich usunięcia z bazy danych . W celu realizacji tych uprawnień
Użytkownik może skontaktować się ze Administratorem sklepu wysyłając e-mail na adres: lekko@lekkodesign.com
XII. Polityka Cookies
1. Sklep internetowy wykorzystuje pliki typu cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze sklepu przez Użytkownika.
2. Plikami typu cookies są pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarkę internetową Użytkownika na jego komputerze, pozwalające na identyfikację Użytkownika oraz utrwalające jego preferencje na podstawie historii odwiedzanych witryn internetowych.
3. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych ( przeglądarka internetowa ) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
4. Pliki typu cookies umożliwiają utrzymanie sesji użytkownika bez konieczności ponownego wpisywania loginu i hasła na każdej podstronie.
5. Sklep internetowy zbiera pliki cookies:
a) stałe;
b) analityczne;
c) zewnętrzne.
6. Sklep zbiera pliki cookies w następujących celach:
a) identyfikacji Klientów i pokazywania, że są zalogowani
b) zapamiętywania produktów dodanych do koszyka w celu złożenia zamówienia
c) zapamiętania danych z wypełnionych formularzy zamówienia lub danych logowania do sklepu
d)utrzymywania sesji klienta po zalogowaniu, dzięki której klient nie musi na każdej podstronie sklepu wpisywać loginu i hasła
e) dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji użytkownika
f) optymalizacji korzystania ze strony internetowej sklepu przez użytkownika
g) tworzenia anonimowych statystyk które pomagają zrozumieć w jaki sposób Użytkownik korzysta ze strony internetowej, co umożliwia ulepszenie jej struktury i zawartości
7. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
a) czas nadejścia zapytania
b) czas wysłania odpowiedzi
c) nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP
d) informacje o błędach, jakie nastąpiły przy transakcji HTTP
e) adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika – w przypadku gdy przejście do strony sklepu nastąpiło poprzez odnośnik]
f) informacje o przeglądarce Użytkownika
g) informacje o adresie IP
8. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
9. Wszyscy pracownicy Administratora zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie ochrony danych osobowych.
10. Dostęp do danych osobowych mają wyłącznie osoby, które posiadają odpowiednie upoważnienie do dostępu do danych.
XIII. Postanowienia końcowe
1. Rozwój technologii internetowej, zmiany ustawodawcze w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój sklepu mogą wpłynąć na zmiany w regulaminie.
2. Zmiana treści niniejszego regulaminu może nastąpić po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o zakresie przewidywanych zmian nie później niż w terminie 14 dni przed dniem ich wejścia w życie.
3. Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu będą realizowane zgodnie z jego postanowieniami.
4. Sprzedający podejmuje wszelkie możliwe środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające pozyskaniu i modyfikacji przez osoby nieupoważnione danych podawanych podczas Rejestracji oraz podczas składania zamówień.
5. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za udostępniane dane, w zakresie dopuszczalnym przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, jeżeli udostępniając zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania danych, nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.
6. Sklep zastrzega sobie prawo do czasowego lub całkowitego wyłączenia działania strony internetowej w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji.
7. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art.221Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny polski, właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego, zgodnie z przepisami prawa polskiego.
8. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art.221Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny polski właściwy ze względu na siedzibę Sklepu, zgodnie z przepisami prawa polskiego.
9.  Użytkownicy mogą kontaktować się ze Sprzedawcą w następujący sposób:
a) e-mail:lekko@lekkodesign.com
b) formularz kontaktowy znajdujący się w Sklepie
c) pisemnie na adres: XCEL Sp. z o.o. Sp. k. , z siedzibą w Chybiu, pod adresem Czereśniowa 58, 43-520 Chybie, NIP: 5482626219 REGON: 241702340
10. Nazwa sklepu internetowego Lekko Design oraz adres pod którym jest dostępny: www.lekkodesign.com oraz wszelkie materiały w nim się znajdujące w tym zdjęcia produktów, opisy produktów stanowią przedmiot prawa autorskiego i podlegają ochronie prawnej. Wykorzystywanie i rozpowszechnianie ich bez zgody właściciela sklepu jest zabronione.
11. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 07 sierpnia 2017 roku